Kvalitet

Vi leverer kvalitet

Kvalitet

Betongens egenskaper bestemmes av ulike kriterier som fasthet, densitet, konsistens, motstandsdyktighet mot salter og annen miljøpåvirkning, m.m. Ved alle våre betongstasjoner blir det tatt prøver fra vår produksjon for å dokumentere og teste betongen vi leverer. Betongprøvene blir testet for fasthet, temperatur, densitet, luftinnhold og synk.

Fasthetsprøvene blir støpt som terninger på 100x100x100 mm. Terningene blir oppbevart 28 dager i et vannbad som holder 20º før de testes i en presse som måler når betongen brister. De øvrige prøvene blir gjort mens betongen er fersk.

Produksjon av ferdigbetong er regulert gjennom standarden NS-206-1. Betongen gis navn i henhold til egenskaper som for eksempel fasthet. B30 er den vanligste fasthetsklassen.

Vi er sertifisert av Kontrollrådet etter

  • NS-EN 206-1
  • NS-EN 12620
  • NS-EN 1338
  • NS-EN 1339

Eksempel på betong B30:
En betongsylinder med diameter på 150 mm og en høyde på 300 mm skal etter foreskreven herding tåle et press på 30 Mpa (Megapascal) før den gir etter. Dette tilsvarer omtrent 30 tonns trykk (Megapascal=Newton/mm²). Av praktiske grunner er det betongterninger med sider á 100 mm som det blir tatt prøver av. En slik terning skal i klasse B30 tåle et trykk på 37 Mpa.

Andre egenskaper/beskrivelser
Når de andre egenskapene skal beskrives, legges disse benevnelsene til etter
fasthetsbeskrivelsen.

Eks på beskrivelse:
B30 M60 Cl 0.4 D16mm S4
M60 angir bestandighetsklasse
Cl 0.4 angir kloridklasse
D16 angir siktestørrelsen på den grusfraksjon som er brukt.
S4 angir synkmål (S4 står for 160-210 mm)